Privalomieji projekto rengimo dokumentai

LR Statybos įstatyme yra numatyta, kad statytojas (užsakovas) privalo pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai pasirūpins reikalingais dokumentais už Jus!

Atmintinė statytojui, kokiais dokumentais reikia pasirūpinti prieš pradedant projektavimo darbus

1. Žemės sklypo įsigijimo dokumentai (notaro patvirtinta pirkimo - pardavimo sutartis ar paveldėjimo dokumentai).

 

2. Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas - žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (išrašą išduoda VĮ Registrų centras).

 

3. Žemės sklypo planas.

 

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas (įgaliojimas)

 

LR statybos įstatyme numatyta, kad statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis asmuo, todėl jei Nekilnojamo turto registro išraše yra nurodyti daugiau nei vienas savininkas, tai kiti savininkai turi suteikti teisę (raštiškai įgalioti) vienam iš savininkų būti statytoju.

 

5. Topografinė geodezinė nuotrauka (atlikta ne seniau kaip prieš 3 metus).

 

Toponuotrauką galite užsisakyti geodezijos (matininkų) įmonėse, kurios turi teisę atlikti geodezinius, topografinius bei kartografinius matavimus. Topografinei geodezinei nuotraukai parengti būtina pateikti šiuos dokumentus: žemės sklypo planą, žemės sklypo teisinės registracijos dokumentus. Matininkai toponuotrauką paruošia per 2 – 4 savaites, (į ši laiką įeina topografinio plano parengimas ir suderinimas su savivaldybe ir inžinerinius tinklus tiesiančiomis ar aptarnaujančiomis bendrovėmis).

 

6. Specialieji architektūros reikalavimai (išduoda vietos savivaldybės administracija).

 

Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti vietos savivaldybės administracijai reikia pateikti:

 

• Prašymą.

• Dokumentų su duomenimis apie žemės sklypą kopijas:

 

Žemės sklypo plano kopiją;

Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutarčių (jei tokios yra) kopijas;

Dokumentų apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopijas (patvirtintas statytojo).

 

• Dokumentų su duomenimis apie sklype esantį statinį ar statinių grupę kopijas (jei sklype statinių nėra, tuomet šių dokumentų nereikia):

 

Statinio kadastro duomenų bylos kopiją;

Dokumentų apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos kopijas (patvirtintas statytojo).

 

• Žemės sklypo bendraturčių sutikimus (jei žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise).

 

• Sklype esančio statinio bendraturčių sutikimus (jei sklype statinių nėra, tuomet šių dokumentų nereikia).

 

• Papildomai (jei privaloma): specialiųjų paveldosaugos reikalavimų kopiją;  specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir išduotų apsaugos reikalavimų kopiją.

 

• Statytojo rašytinis įgaliojimas, suteikiantis teisę kitam asmeniui pateikti prašymą (tuo atveju, kai prašymą pateikia įgaliotas asmuo).

 

Pastaba: teikiant visus reikalingus dokumentus su savimi taip pat turėkite Jūsų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vietos savivaldybės administracija specialiuosius architektūros reikalavimus turi išduoti per 15 darbo dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.

 

7. Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas) ir įgaliotos institucijos sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą (išduoda vietos savivaldybės administracija).

 

8. Prisijungimo sąlygos, t.y. inžinerinius tinklus administruojančių institucijų keliami reikalavimai, norint prisijungti prie elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, komunikacijų ir kitų tinklų.

 

Išduoda AB „ESO“, miesto Vandenys ir kt.

Reikia užpildyti atitinkamus prašymus Prisijungimo sąlygoms gauti. Prašymus galima rasti internete: ESO, miesto Vandenų puslapiuose ir kt. Inžinerinius tinklus administruojančios institucijos prisijungimo sąlygas turi išduoti per 15 darbo dienų nuo Jūsų prašymo išduoti pateikimo dienos.

 

9. Įsakymas dėl sklypo adreso pakeitimo (jei pasikeitėte sklypo adresą);

 

10. Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui derinti statinio projektą;

 

11. Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui pateikti prašymą statybos leidimui gauti – tuo atveju, jei prašymą pateikia ne statytojas;

Papildomi dokumentai, jei yra numatytas jų privalomumas:

12. Sutartis ar sutikimas dėl kito žemės sklypo ar teritorijos naudojimo (tuo atveju, kai inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu);

 

13. Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai). Kokiais atvejais juos privaloma gauti žiūrėkite čia >>>

 

14. Rašytiniai pritarimai projektui (esant statybos techniniuose reglamentuose numatytiems specialiems atvejams: pvz.: jei statinys projektuojamas geležinkelio apsaugos zonoje ir kt.).

 

15. Sodininkų bendrijos pirmininko sutikimas (jei reikia).

 

16. Žemės sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentai, jei tokie yra privalomi arba statytojui pageidaujant (statybos sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų tyrimų dokumentai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų dokumentai ir kt.)

 

17. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (tuo atveju kai jie privalomi pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą).

 

18. Vandens gręžinio pasas (jei jungiamasi nuo kito gręžinio).

 

19. Specialieji paveldosaugos reikalavimai (taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose). Išduoda Kultūros paveldo departamentas.

 

20. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (tuo atveju, kai projektuojamas statinys, sklypas ar teritorija yra konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje). Išduoda saugomos teritorijos direkcija.

 

Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

 

• • • • •

Žodynėlis

Namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Mob. tel.: +370 662 33033

El. paštas: info@hauson.lt

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

KARJERA

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas

HausOn

Projektavimo studija

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas