Privatumo politika

Privatumas ir sąlygos, slapukai (angl. cookies)

Įžanga

 

„Hauson“, MB (toliau – „Hauson“) rūpinasi savo klientų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.

Patikiname, jog laikomės Lietuvos Respublikos bei tarptautinių privatumo teisinės apsaugos teisės aktų, renkame tik duomenis, kuriuos Jūs sutinkate mums perduoti pildant užklausos formas, anketas ar perduodate kitomis komunikacijos formomis. Ši informacija reikalinga tinkamam paslaugų vykdymui. Patikiname, jog trečiosioms šalims neperduodame informacijos apie mūsų svetainės lankytojus ir klientus, taip pat norime informuoti ir kviečiame susipažinti su mūsų verslo, duomenų saugumo atžvilgiu, vykdoma praktika. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis elektroniniu paštu: info[eta]hauson.lt

 

 

 

Privatumo politikos taikymas

 

Ši privatumo politika taikoma ir yra skirta asmenims, kurie naudojasi „Hauson“ paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje hauson.lt

Privatumo politika apibrėžia ir nustato asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir kt.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

 

 

 

Duomenų valdytojas

 

Duomenų valdytojas - „Hauson“, MB, juridinio asmens kodas 303049621, buveinės adresas – Baltupėnų g. 1C-9, 78141 Šiauliai.

 

 

 

Duomenų tvarkymas. Tikslai ir teisiniai pagrindai

 

Jūsų duomenys yra tvarkomi tinkamų ir kokybiškų paslaugų suteikimo tikslais. Taip pat renkami statistiniai duomenys svetainės lankymo statistikos analizei. „Hauson“ tvarko ir renka asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, „Hauson“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų ar užsakomų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ar (ir) naudojasi paslaugomis, lankosi svetainėje. „Hauson“ siekia, jog asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, tiksliai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, taip pat laikantis teisės aktuose nustatytų skaidrių ir aiškių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis „Hauson“ įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Hauson“ teisėto intereso.

Teisiniai pagrindai tvarkyti Jūsų duomenis yra Jūsų sutikimas, kurį duodate lankydamiesi mūsų svetainėje, naudodamiesi paslaugomis bei duomenų reikalingumas, siekiant įvykdyti sutartį. Pildydami užklausos formas, anketas, gaudami paslaugas ir kt. mūsų svetainėje hauson.lt ir tuo tikslu suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo siekiant įvykdyti sutartį). Sutikimas išreiškiamas svetainėje pažymint „varnelę“ prie „Sutinku pateikti duomenis“ ar paspaudžiant „OK“ reiškia, jog esate susipažinęs su Privatumo politika ir sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Su „Hauson“ privatumo politika galite susipažinti: https://hauson.lt/privatumo-politika/

 

 

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi

 

 • svetainės lankymo statistikos analizei: IP adresas, URL adresas, naršyklė, apsilankymo laikas ir data, aplankyti puslapiai, nukreipianti nuoroda (domenas) ir kiti. Pastabos: statistiniai duomenys yra naudojami pagerinti mūsų svetainės veiklą bei lankytojo patirtį ir yra niekaip nesusiję su Jus identifikuojančiais asmens duomenimis. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba.
 • tinkamų ir kokybiškų paslaugų suteikimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kitus duomenis, tokius kaip sklypo brėžinys, sklypo, kuriame planuojate statybas adresas, kadastro numeris ir kai kurie kitus duomenis.

 

 

 

Duomenų šaltinis

 

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai kreipiasi dėl paslaugos, užpildydamas užklausos formą, anketą arba pasirašydamas paslaugų teikimo sutartį.

Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

 

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba numato teisės aktai. Šie duomenys saugomi dešimt metų nuo paskutinio sandorio sudarymo ar duomenų atnaujinimo, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

 

 

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

 

„Hauson“ tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikia ir tik ta apimtimi, kuri būtina siekiant vykdyti paslaugų teikimo sutartį ar kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

 

 

Duomenų apsaugos principai

 

„Hauson“ gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos konfidencialumą ir saugumą. Siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo arba sunaikinimo, netyčinio praradimo, taikydami įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones:

 • technines: tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas ir sąranka, svarbių mazgų ir jungčių apsaugą, duomenų ir failų apsaugą.
 • organizacines: prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą.

 

 

Duomenų subjektų teisės

 

Jūs turite šias teises susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę būti informuoti ir žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą
 • teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti;
 •  teisę reikalauti: ištaisyti netikslius duomenis; sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 • jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Pažymima, jog toks sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų ištrinti arba sunaikinti ir (ar) apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • teisę gauti tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu elektroniniu formatu ir teisę, esant tam tikroms sąlygoms, persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.

Dėl teisių įgyvendinimo, turite pateikti prašymą „Hauson“, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmeniškai arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, paštu ar el. paštu. Taip pat šiuos prašymus galima pateikti per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą savo atstovą.

 

 

Kitos nuostatos

 

„Hauson“ gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

 

 

 

 

 

Slapukai svetainėje

 

 

Slapukai mūsų svetainėje Hauson.lt

 

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), todėl norime Jus informuoti, kaip ir kam jie naudojami ir kaip Jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti. Slapukai nerenka jokios papildomos informacijos nei kad Jūs suteikiate ar leidžiate. Jeigu slapukų neblokuojate ir nepašalinate, naršydami Hauson.lt interneto svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti.

 

 

Kas yra slapukas?

 

Slapukas (angl. „cookie“)  – tai informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi vartotojų naršyklėje ar įrenginyje ir kurie leidžia interneto svetainei išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius. Slapukai yra naudojami daugumos interneto svetainių, kadangi jie yra viena iš priemonių, padedančių pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių.

Slapukai, pagal jų veikimo laiką būna kelių kategorijų: nuolatiniai slapukai, kurie po apsilankymo nėra pašalinami ir lieka iki yra pašalinami aktyviais veiksmais ar kai baigiasi jų galiojimo laikas; laikinieji slapukai – pašalinami, kai užveriama naršyklė.

„Hauson“ veikloje pagrinde naudojami funkciniai-analitiniai slapukai, kurie leidžia suskaičiuoti lankytojus, matyti lankytojų veiksmus svetainėje ir naršymo laiką. Slapukai suteikia galimybę „Hauson“ atlikti atitinkamus pakeitimus svetainėje pagal lankytojų naršymo įpročius, taip pagerinant jų naršymo patirtį, pavyzdžiui, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.

 

 

Kaip pašalinti slapuką?

 

Naudotojai gali tvarkyti ar (ir) šalinti slapukus savo nuožiūra. Daugiau informacijos galite rasti adresu aboutcookies.org, kur išsamiai aprašyta, kaip išjungti slapukus per Jūsų naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kt. išmaniojo įrenginio, turėsite pasiskaityti atitinkamo įrenginio naudojimo instrukciją. Mūsų svetainę galite naršyti ir nepriimdami slapukų - slapukus galite blokuoti, t.y. naršyklėse galima nustatyti, kad jūsų įrenginyje nebūtų išsaugomi jokie slapukai, bet tuomet kai kurios paslaugos ir (ar) funkcijos gali tinkamai neveikti. Norėdami išsamiau kontroliuoti svetainės slapukus, patikrinkite savo pasirinktos naršyklės privatumo ir slapukų nustatymus.

 

 

 

Trečiųjų šalių slapukai

 

Hauson.lt interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad „Hauson“ neatsako už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus.

Trečiosios šalys gali naudoti savo slapukus ar kitas technologijas, kad rinktų informaciją apie mūsų svetainės turinį. Jie gali naudoti šią informaciją, kad rodytų reklamą, kuri, jų manymu, gali jus labiausiai sudominti, atsižvelgiant į jūsų peržiūrėtą turinį. Negalime kontroliuoti slapukų, kuriuos mūsų svetainėje naudoja trečiosios šalys, ir jų slapukų naudojimą reglamentuojančios privatumo politikos. Siūlome susipažinti su visų trečiųjų šalių privatumo politikomis. Savo svetainėje naudojame šiuos funkcinius-analitinius ar reklaminius trečiųjų šalių slapukus: „Google Analytics“, „Youtube“, „Facebook“,  „Adwords retargeting“, „Facebook retargeting“.

 

 

Kitos nuostatos

 

Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis elektriniu paštu info[eta]hauson.lt ar kitu Jums patogiu būdu.

„Hauson“ gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Teisinę informaciją ir pastabas galite peržiūrėti čia.

 

 

 

 

• • • • •

HausOn

Projektavimo studija

Mob. tel.: +370 662 33033

El. paštas: info@hauson.lt

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

KARJERA

HausOn

Projektavimo studija